Χαιρετισμός

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στόχος τους είναι να παρέχουν οποιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Από η Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά έχουν αποφοιτήσει πολλοί καταρτιζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν την δική τους επιχείρηση.

Η επιτυχημένη πορεία της Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά μέχρι σήμερα οφείλεται στη συντονισμένη προσπάθεια πολλών εκπαιδευτών,  αποσπασμένων εκπαιδευτικών και  διοικητικού προσωπικού που μοιράζονται την αγωνία, τους κόπους και το όραμα των καταρτιζομένων.