Πρακτική Άσκηση – Οδηγίες

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Σ.Α.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε κλάδους συναφείς με την κατάρτισή τους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάθε ασκούμενος/η πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Κατεβάστε εδώ τις οδηγίες συμπλήρωσης του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

Κατεβάστε εδώ το έντυπο οδηγιών προς εργοδότες/τριες Πρακτικής Άσκησης και λογιστές.

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Κατόπιν επιλογής του/της καταρτιζομένου/ης, η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι επιδοτούμενη ή όχι. Ο/Η καταρτιζόμενος/η αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον/την εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στην Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά το αργότερο 5 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται την 1η ή τη 15η ημέρα κάθε μήνα ή τις πλησιέστερες σ’ αυτές εργάσιμες ημέρες.

Κατά την έναρξη της επιδοτούμενης πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ, συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή της Σ.Α.Ε.Κ., Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενου η οποία καθορίζει τους όρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.


Αν η πρακτική άσκηση δεν επιδοτείται, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης (θα τη βρείτε στη Σ.Α.Ε.Κ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου (θα τη βρείτε στη Σ.Α.Ε.Κ.)
 3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. – ΑΜΑ (ένσημα, εκτύπωση ΑΤΛΑΣ/ΗΔΙΚΑ, κλπ.).
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ (εκτύπωση TaxisNET, προσωποποιημένη πληροφόρηση, κλπ.).
 6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Βεβαίωση εργοδότη (περι αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την εργοδότη)
 8. Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (συμπληρώνεται στη Σ.Α.Ε.Κ., εκτυπώνεται σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται επίσης από τον/την εργοδότη και τον/την καταρτιζόμενο/η, παραδίδεται στη Σ.Α.Ε.Κ. με όλες τις υπογραφές πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης)
 9. Έντυπο 3.5 έναρξης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (εκδίδεται έως την έναρξη της πρακτικής από τον εργοδότη και προσκομίζεται/αποστέλεται στη Σ.Α.Ε.Κ.)

Αν η πρακτική άσκηση πρόκειται να επιδοτηθεί, εκτός από τα παραπάνω διακιολογητικά απαιτούνται επιπλέον:

 1. Έντυπο ατομικών στοιχείων πρακτικά ασκουμένου.(θα τη βρείτε στη Σ.Α.Ε.Κ.)
 2. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ο/η πρακτικά ασκούμενος/η πρέπει να είναι μοναδικός/η ή πρώτος/η δικαιούχος).
 3. Ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (συμπληρώνεται στη Σ.Α.Ε.Κ., εκτυπώνεται σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται επίσης από τον/την εργοδότη και τον/την καταρτιζόμενο/η, παραδίδεται στη Σ.Α.Ε.Κ. με όλες τις υπογραφές πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης)
 4. Επιπλέον ο/η καταρτιζόμενος/η οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου. Αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (πατήστε εδώ) μετά από συνεννόηση με τη Σ.Α.Ε.Κ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου.

Λήξη Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας.

Ειδικά οι καταρτιζόμενοι/ες οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 363 του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’).

Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει:

 1. Βεβαίωση Παρουσίας (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εργοδότη),
 2. Το Βιβλίο της Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον/την εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία/μηνιαία σελίδα.
 3. Αντίγραφο εντύπου 3.5 λήξης από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 4. Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Στην πίσω όψη κάθε φωτογραφίας αναγράφεται με στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο του/της καταρτιζομένου/ης.

Αν η πρακτική άσκηση πρόκειται να επιδοτηθεί, εκτός από τα παραπάνω ο/η καταρτιζόμενος/η οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου. Αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (πατήστε εδώ) μετά από συνεννόηση με τη Σ.Α.Ε.Κ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η πρακτικά ασκούμενος/η διακόψει την πρακτική του, πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη Σ.Α.Ε.Κ. και να προσκομίσει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται όπως το υπόδειγμα.
 2. Τη Βεβαίωση (Παρουσίας) Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εργοδότη) όπου σημειώνεται η ημερομηνία διακοπής της πρακτικής και οι ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.
 3. Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον/την εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής μέχρι την ημερομηνία διακοπής.
 4. Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5 διακοπής του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης είναι ένα είδος ημερολογίου, όπου καταγράφονται καθημερινά οι εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της πρακτικής και οι αντίστοιχες ώρες.

Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε κάθε εβδομαδιαίο δίφυλλο, στην πρώτη σελίδα ο/η καταρτιζόμενος/η καταγράφει συνοπτικά τις εργασίες που πραγματοποίησε κάθε μέρα και τον αριθμό των ωρών (6-8) καθημερινά. Στο τέλος της σελίδας σημειώνει τον συνολικό αριθμό των ωρών της εβδομάδας (20-40). Η επόμενη σελίδα αφορά την ίδια εβδομάδα και συμπληρώνεται από τον φορέα απασχόλησης (εργοδότη) ο οποίος υπογράφει και σφραγίζει.

Στο τέλος κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, ο πρακτικά ασκούμενος συμπληρώνει τη μηνιαία έκθεση όπου περιγράφει λίγο πιο αναλυτικά τις εργασίες και την εμπειρία που αποκόμισε κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο φορέας υπογράφει και σφραγίζει στο τέλος της σελίδας.

Με το ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι μήνες μέχρι να συμπληρωθούν οι 960 ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Έλεγχος Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

Όλοι/ες οι καταρτιζόμενοι/ες θα πρέπει, κάθε μήνα, να προσκομίζουν για έλεγχο το Βιβλίο Πρακτικής τους συμπληρωμένο στη Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά ή στη Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος του βιβλίου πρακτικής από το Συντονιστή, ο οποίος καταχωρεί τις ώρες στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της πρακτικής, το υπογράφει και το σφραγίζει.

Στη Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά ο έλεγχος του Βιβλίου Πρακτικής γίνεται την 1η εβδομάδα κάθε μήνα από τις 16:00-19:00.

Απαλλαγή από την υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης

Οι σπουδαστές/τριες των Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης”. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αυτή την περίπτωση είναι:

 1. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου/ης,
 2. Αίτηση καταρτιζομένου/ης,
 3. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζομένου,
 4. Βεβαίωση ενσήμων του Ι.Κ.Α. με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την οποία θα προκύπτει το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα του εργαζομένου. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο με τους ενδεικτικούς κωδικούς ενσήμων για κάθε ειδικότητα.
 5. 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, για την έκδοση ΒΕΚ.