Πρακτική Άσκηση-Οδηγίες

Οδηγίες προς εργοδότες – λογιστές

1. Οι σπουδαστές/τριες δηλώνονται στο Π.Σ. Εργάνη ως ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΙΕΚ ο κωδικός είναι 332040.

2. Στο πεδίο αποδοχές συμπληρώνετε μηδέν.

3. Αν ο/η σπουδαστής/τρια είναι διαθέτει ήδη ασφάλιση ασθενείας π.χ. μέσω γονέα, ή συζύγου, η από δική του εργασία, ασφαλίζεται μόνο με 1% για ασφάλεια κίνδυνου στην εργασία, ποσό περίπου 10,34€ το μήνα. Διαφορετικά, αν ο/η σπουδαστής/τρια δε διαθέτει ασφάλιση ασθενείας θα πρέπει να ασφαλιστεί από τον εργοδότη, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 75€ το μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να ανατρέξετε στην υπ’αριθμ Αρ. Πρ.: 359893/20-09-21, ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.: 51 του ΕΦΚΑ

Ενημέρωση 16-1-2023

Α. ΠΡΟΣΟΧΗ! Την 1η εβδομάδα κάθε μήνα από τις 16:00-19:00, όλοι/ες οι καταρτιζόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίζουν για έλεγχο στο γραφείο πρακτικής το Βιβλίο Πρακτικής τους συμπληρωμένο.

Β. Ενημερώνουμε όλους τους/τις καταρτιζόμενους/ες ότι όταν ολοκληρώνουν την πρακτική τους, οφείλουν να προσκομίζουν στην Σ.Α.Ε.Κ. φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ:

1) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη.

2) Το έντυπο της βεβαίωσης παρουσίας για τη λήξη της πρακτικής υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη. 

 3) Το έντυπο λήξης ΕΡΓΑΝΗ έντυπο 3.5

4) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας για την έκδοση της Β.Ε.Κ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών, κινδυνεύουν με διακοπή της Πρακτικής τους.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Σ.Α.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάθε ασκούμενος/η πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Μη επιδοτούμενη πρακτική άσκηση

Έναρξη

Κατόπιν επιλογής του/της καταρτιζομένου/ης, η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι μη επιδοτούμενη. Ο/Η καταρτιζόμενος/η αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον/την εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στην Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά το αργότερο 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.
Αν η πρακτική άσκηση δεν πρόκειται να επιδοτηθεί, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης 
 2. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου 
 3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. – ΑΜΑ (ένσημα, εκτύπωση ΑΤΛΑΣ/ΗΔΙΚΑ, κλπ.).
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ (εκτύπωση TaxisNET, προσωποποιημένη πληροφόρηση, κλπ.).
 6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Βεβαίωση εργοδότη (περι αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την εργοδότη –
 8. Ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (συμπληρώνεται στην Σ.Α.Ε.Κ., εκτυπώνεται τρεις φορές και υπογράφεται από τον/την εργοδότη και τον/την καταρτιζόμενο/η
 9. Έντυπο 3.5 έναρξης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (εκδίδεται την πρώτη ημέρα έναρξης της πρακτικής από τον εργοδότη και προσκομίζεται άμεσα στην Σ.Α.Ε.Κ.)
 10. Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής  

Λήξη

Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει:

 • Βεβαίωση Παρουσίας (από τον/την εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη,
 • Το Βιβλίο της Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον/την εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα.
 • Αντίγραφο εντύπου 3.5 λήξης από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 • Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Στην πίσω όψη κάθε φωτογραφίας αναγράφεται με στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο του/της καταρτιζομένου/ης.

Διακοπή

Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει:

 • Υπεύθυνη δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται όπως το υπόδειγμα.
 • Τη βεβαίωση παρουσίας (από τον/την εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέχρι την ημερομηνία διακοπής.
 • Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον/την εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής μέχρι την ημερομηνία διακοπής.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5 διακοπής του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: “Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης”. Το συγκεκριμμένο έντυπο πρέπει να αποσταλλεί ηλεκτρονικά στην Σ.Α.Ε.Κ. μέσω e-mail.

Απαλλαγή από την υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης

Οι σπουδαστές/τριες των Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης”. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αυτή την περίπτωση είναι:

 1. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου/ης,
 2. Αίτηση καταρτιζομένου/ης,
 3. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζομένου,
 4. Βεβαίωση ενσήμων του Ι.Κ.Α. με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την οποία θα προκύπτει το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα του εργαζομένου. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο με τους ενδεικτικούς κωδικούς ενσήμων για κάθε ειδικότητα.
 5. 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, για την έκδοση ΒΕΚ.

Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση

Έναρξη επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Ο/Η καταρτιζόμενος/η αναζητά με δική του/της πρωτοβουλία τον/την εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στην Σ.Α.Ε.Κ. Λαγκαδά το αργότερο 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Αν η πρακτική άσκηση πρόκειται να επιδοτηθεί, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.
 2. Έντυπο ατομικών στοιχείων πρακτικά ασκουμένου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου.
 4. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ο/η πρακτικά ασκούμενος/η πρέπει να είναι μοναδικός/η ή πρώτος/η δικαιούχος).
 5. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. – ΑΜΑ (ένσημα, εκτύπωση ΑΤΛΑΣ/ΗΔΙΚΑ, κλπ.).
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.
 7. Αποδεικτικό ΑΦΜ (εκτύπωση TaxisNET, προσωποποιημένη πληροφόρηση, κλπ.).
 8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Βεβαίωση εργοδότη (περι αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την εργοδότη –
 10. Ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (συμπληρώνεται στην Σ.Α.Ε.Κ., εκτυπώνεται τρεις φορές και υπογράφεται από τον/την εργοδότη και τον/την καταρτιζόμενο/η.

Επιπλέον ο/η καταρτιζόμενος/η οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου.

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής  

Λήξη επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει:

 • Τη Βεβαίωση Παρουσίας (από τον/την εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη,
 • Το Βιβλίο της Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον/την εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία/μηνιαία σελίδα.
 • Αντίγραφο εντύπου 3.5 – λήξης από την ΕΡΓΑΝΗ.
 • Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Στην πίσω όψη κάθε φωτογραφίας αναγράφεται με στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο του/της καταρτιζομένου/ης.

Επιπλέον ο/η καταρτιζόμενος/η οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου.

Διακοπή επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει:

 • Υπεύθυνη δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται όπως το υπόδειγμα.
 • Τη βεβαίωση παρουσίας (από τον/την εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέχρι την ημερομηνία διακοπής.
 • Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον/την εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής μέχρι την ημερομηνία διακοπής.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: “Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης”. Το συγκεκριμμένο έντυπο πρέπει να αποσταλλεί ηλεκτρονικά στην Σ.Α.Ε.Κ. μέσω e-mail.