Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

  1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης (Μορφή PDF).
  2. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου (Μορφή PDF).
  3. Βεβαίωση εργοδότη (περι αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την εργοδότη – Μορφή PDF).
  4. Ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (συμπληρώνεται στην Σ.Α.Ε.Κ., εκτυπώνεται τρεις φορές και υπογράφεται από τον/την εργοδότη και τον/την καταρτιζόμενο/η (Μορφή PDF).
  5. Βεβαίωση παρουσίας, συμπληρώνεται κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης (Μορφή PDF)
  6. Υπόδειγμα βιβλίου πρακτικής
  7. Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής