Νομοθεσία Πρακτικής Άσκησης

Κ.Υ.Α. K5.97484.21: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021)

Εγκύκλιος 51/2021 Ε.Φ.Κ.Α. για την ασφάλιση των ασκουμένων

Οδηγός εφαρμογής επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης