Επιλογή Καταρτιζομένων

Στα Σ.Α.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων,

β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων Σ.Α.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:
α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
β) Τίτλος σπουδών.
γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
δ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.
ε) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).