Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος/η που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης ση Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης ση Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.
Ο Διευθυντής της Σ.Α.Ε.Κ. υποδοχής οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του ση Σ.Α.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

Δικαιολογητικά Μετεγγραφής:

1. Ατομικό δελτίο του/ης ενδιαφερόμενου/ης

2. Αντίγραφο ΑΔΤ/Διαβατηρίου

3. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.