Επανεγγραφές

Ο/Η καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης (Β’, Γ’, Δ’), με υποβολή έντυπης ή ηλεκτρονικής αίτησης στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ., μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτηρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.