Διαγραφές

Εγγεγραμμένος/η καταρτιζόμενος/η δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή του από η Σ.Α.Ε.Κ. στο οποίο έχει οριστικοποιήσει την εγγραφή του εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του, παρά μόνο εάν επιλεγεί εκ νέου.