Επανεγγραφές – Μετεγγραφές – Κατατάξεις- Διαγραφές

Επανεγγραφές

Ο/Η καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης (Β’, Γ’, Δ’), με υποβολή έντυπης ή ηλεκτρονικής αίτησης στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ., μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος/η που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης ση Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για …

Διαβάστε περισσότερα

Κατατάξεις αποφοίτων ΕΠΑΛ/ΙΕΚ

α) Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Διαγραφές

Εγγεγραμμένος/η καταρτιζόμενος/η δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή του από η Σ.Α.Ε.Κ. στο οποίο έχει οριστικοποιήσει την εγγραφή του εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του, παρά μόνο εάν επιλεγεί εκ νέου.

Διαβάστε περισσότερα