Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), 2023-24 Α’ και Γ’ εξάμηνο

O/Η απόφοιτος/η των Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)», εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού.
Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο της εργασίας του αφορά όλο το εύρος των λειτουργιών της επιχείρησης που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις οποίες περιλαμβάνονται προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών (π.χ διαδικασίες διαγωνισμών κτλ), μεταφορές, αποθήκευση εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών, διανομή, παρακολούθηση και έλεγχος των εισροών, παρακολούθηση εκροών αγαθών– υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών, καθώς επίσης και η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς.
Εκτός των ανωτέρω το περιεχόμενο της εργασίας του ποικίλλει και εξειδικεύεται σε πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων, αναλόγως της δομής της επιχείρησης αλλά και του μεγέθους της. Η εκτέλεση αυτών των εργασιών πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και εποπτεία ιεραρχικά ανώτερων, στους οποίους αναφέρεται και από τους οποίους ελέγχεται.